Gdzie wykonać aborcję w Polsce?

Joined April 2022
0 stories

Bio

Myślisz gdzie wykonać aborcję w Polsce? Niestety, ale obecne prawo nie dopuszcza aborcji z jednych z najczęstszych powodów, którymi są: brak możliwości materialnych, przeprowadzone badania wykazały nieodwracalne upośledzenie płodu.

Stories (0)

Gdzie wykonać aborcję w Polsce? has not published any stories.

Find us on social media

Miscellaneous links

  • Explore
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • Support

© 2022 Creatd, Inc. All Rights Reserved.